Sveriges skivbolagslobby hänvisar till det fascistiska Italien (1935)

Sammankomsten i Stresa, den 2-3 juli 1934

Delegerade för Författare- och Kompositörsföreningarnas Internationella Förbund samt för Grammofonindustriens Internationella Förening ha med biträde av Herr Luigi Biamonti, chef för Juridiska Byrån vid Allmänna Italienska Fascistiska Industriförbundet samt medlem av Consulta Legale hos Italienska Författare- och Bokförläggareföreningen vid sammankomst i Stresa den 2-3 juli 19345 i enlighet med den fullmakt, som tilldelats dem av deras resp. organisationer i och för undersökning av möjligheterna för ett givande samarbete mellan de representerade sammanslutningarna, träffar överenskommelse rörande följande punkter:

I.
De bägge internationella sammanslutningarna äro medvetna om lämpligheten att upprätta intima förbindelser i allt vad angår frågor, som samtidigt beröra grammofonindustriens intressen. Av denna anledning besluta vi, att ständig förbindelse skall upprättas mellan de bägge byråerna likaledes i syfte att framlägga förslag och gemensamma beslut inför de olika internationella organ /Internationella institutet för intellektuellt samarbete, Internationella litterära och konstnärliga förbundet o.s.v./, som befatta sig med samma spörsmål.
De äro också medvetna om lämpligheten att utsträcka detta samarbete på de internationella radio- och filmorganisationernas sida i och för studium av de olika problemen i deras helhet

II.
Vad angår frågan om internationellt lagstadgat skydd för fonografiska verk, anse de bägge sammanslutningarna, att grammofoninspelningar böra skyddas genom en bestämmelse, som torde införas i ett tillägg till Bern-konventionen samtidigt som dess förestående revision i Bruxelles; denna bestämmelse kan lämpligen avfattas på följande sätt:

”Utan förfång för de rättigheter, som tillkomma upphovsmannen till det inregistrerade verket har tillverkaren av grammofonskivor rätt att
 • a/ förbjuda att utan hans medgivande grammofoninspelningar direkt eller indirekt återgivas genom någor dupliceringsförfarande;
 • b/ begära skälig ersättning för användning av grammofonskivor i radio, filmförevisning och television. De på detta sätt använda grammofonskivorna böra vara försedda med ett från tillverkaren härrörande, tydligt kännemärke.

Det tillkommer den egna lagstiftningen i varje till Bernunionen hörande land att fastställa villkoren och sätten för tillämpningen av ovanstående bestämmelser, särskilt vad angår de straff, som här böra komma ifråga.”

Förbundet påpekar ännu en gång nödvändigheten av att upphäva andra stycket i artikel 13 i Bern-konventionen. Föreningen förklarar att den skall verka för att den åt unionsländerna tillerkända rättigheten att genom en nationell lagstiftning bestämma förbehållen rörande tillämpningen av första stycket av sagda artikel begränsas uteslutande till rätten att aptera musikaliska verk för mekaniska instrument.
Ovanstående förslag böra i varje land framläggas för resp. regeringar genom gemensamma åtgärder av nationella författareföreningar tillhörande Förbundet samt av de nationella föreningar, som representera grammofonindustrien, så att dessa förslag kunna framläggas för den diplomatiska konferensen i Bruxelles.

III.
De bägge internationella organisationerna inse lämpligheten av att på vänskapligt sätt studera frågorna rörande förhållandena mellan industrien och de nationella föreningar, som ha att upptaga avgifter för framförande av mekanisk musik och som tillhöra förbundets tredje förening.

Stresa, den 3 juli 1934.
A. Colombo
Leslie A. Boosey
Julius Kopsch
A. Crier
Hans Geringer
V. de Sanctis
S.J. Humphries
James van Allen Shields
A. Bernard
J. Dougnac
Alfredo Bossi
Luigi Biamonti
Nicola de Pirro
Dr. Keppler

[Ur ett brev från företrädare för den svenska grammofonindustrin till Kungl. Maj:t, daterat den 27 juli 1935]

Annonser

Ett svar to “Sveriges skivbolagslobby hänvisar till det fascistiska Italien (1935)”

 1. rasmus Says:

  Angående några av undertecknarna:
  Leslie A. Boosey var en berömd brittisk musikförläggare vars företag fortfarande bär hans namn.
  Julius Kopsch hette en tysk politiker, som ska ha varit vänsterliberal men känd för sina antisemitiska utfall. Dog 1935. Är det samma herre?
  Alfredo Bossi … ”Società Nazionale del Grammofono, creata da Alfredo Bossi che, a buon diritto, può essere considerato il primo discografico italiano.
  Luigi Biamonti, advokat, figurerar i en bok såsom verksam i fascistisk-nazistiska vänskapsförbindelser.
  Nicola di Pirro, slutligen, skulle några år senare bli föreståndare för fascisternas genomideologiserade Folkkulturministerium. Han beskrivs av samtida forskare som ”den enskilt viktigaste gestalten i fascistiseringen av Italiens teaterliv”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: