Icke kopierbara videoband från Luxor AB (1982)

Motion 1981/82:2286
Lennart Petterson (s)
Vissa filmfrågor m.m. (prop. 1981/82:111)

Filmforskningen i vårt land arbetar under stora svårigheter. Samtidigt blir den rörliga bilden — film, TV och video — allt viktigare. Den är i själva verket redan nu en väldig kraft, som både påverkar och återspeglar samhällsutvecklingen samt individernas attityder och beteende.
Mot denna bakgrund framstår filmforskningen i vid mening som klart underdimensionerad. Ett stort generellt problem inte bara för filmforskningen i traditionell mening utan även för all forskning som på ett eller annat sätt behöver utnyttja filmmaterial (TV, video) är de upphovsrättsliga regler som gäller och som inte i något väsentligt avseende stipulerar något undantag för forskningen.
All film och videogram etc. som produceras skall visserligen lämnas in i ett pliktexemplar till arkivet för ljud och bild som snarast möjligt har att göra en kopia på videogram. Pliktexemplaret återsänds därefter.
Enligt nuvarande regler får emellertid inte upphovsrättsligt skyddade filmverk, videogram och TV-program lånas ut från arkivet för ljud och bild (ALB)
Den som vill forska om film hänvisas till att bedriva forskningen vid ALB. Detta är i längden en orimlig situation om samhället över huvud taget vill ha någon filmforskning.
/…/
När arkivet för ljud och bild sedan inrättades undantogs ”upphovsrättsligt skyddade filmverk” från att vara tillgängliga utanför arkivets lokaler. Filmbranschens starkt negativa remissyttrande torde ha föranlett dena inskränkning.
/…/
För att forskningen utanför Stockholm inte skall elimineras — /…/ krävs åtgärder. För grundutbildning och forskarutbildning gäller samma sak. Rättsinnehavarens vägran att ställa material till förfogande — trots alla tänkbara garantier mot missbruk — leder till synnerligen allvarliga konsekvenser. /…/
Det är angeläget att riksdagen tar initiativ så att möjligheten att bedriva filmforskning i vid mening inte hindras av lagregler, som har sin grund i starka ekonomiska intressen. /…/
Nuvarande avvägning framstå som alltför negativ till forskningens behov. Därtill kommer de nya tekniska möjligheter som nu finns.
Enligt uppgift avser det statsägda Luxor AB att starta tillverkning av apparatur för att framställa icke kopierbara videoband. På så sätt skulle filmbranschen och övriga upphovsrättsinnehavare kunna acceptera en utlåning av sina verk till forskare från arkivet för ljud och bild utan olägenheter.

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställs
att riksdagen hos regeringen begär sådana ändringar i förordningen om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar (SFS 1978:779) att filmforskningens behov av källmaterial kan tillgodoses.

Stockholm den 24 mars 1982

LENNART PETTERSSON (s)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: